Reklamace

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. Reklamované zboží může kupující předat osobně v provozovně kamenné prodejny v Praze (czVlasy.cz, Mečislavova 164/7, 14000 Praha 4) nebo jej zaslat na adresu provozovny kamenné prodejny v Praze (czVlasy.cz, Mečislavova 164/7, 14000 Praha 4).

7.6. K reklamaci je nutné předat kompletní zboží (obal není nutný). Není možné reklamovat pouze část zakoupeného zboží. Například při reklamaci vlasů není možné k reklamaci předat pouze několik pramínků, ale je nutné předat kompletní zakoupené zboží/množství.

7.7. K reklamovanému zboží je vhodné, k urychlení reklamace, přiložit vyplněný Reklamační list, který naleznete na adrese http://www.czvlasy.cz/user/documents/reklamacni_list.pdf

7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Kompletní obchodní podmínky naleznete ZDE.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi pravidly pro cookies. Více informací.